Programi

Redoviti program njege, odgoja i obrazovanja djece u dječjem vrtiću Škrinjica

Cilj redovitog programa podrazumijeva stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i posredno, kvaliteti njegova obiteljskoga života te osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci kroz:
  • zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta
  • osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale
  • stvaranje kreativnog ozračja (raznovrsni materijali za istraživanje i stvaranje) te zainteresiran, ne direktivan stav odgojitelja
  • usvajanje vještina potrebnih za zadovoljavajuće funkcioniranje u socijalnom okruženju
Program i organizacija rada temelje se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači:
  • pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu
  • poznavanje zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s čim stručni djelatnici planiraju svoj rad
  • poticanje partnerskog odnosa sa roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta
  • poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece (poticati uključivanje i socijalizaciju djece sa teškoćama u razvoju u život i rad ustanove)
  • kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja stručne kompetencije za rad i stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih oblika rada sa djecom predškolske dobi

Program predškole u dječjem vrtiću Škrinjica

Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u školu. Program predškole počinje 1. listopada i traje do 31. svibnja iduće godine te je obavezan za svu djecu koja su školski obveznici. Program se provodi u ukupnom trajanju od 250 sati. Cilj programa je omogućiti djetetu okruženje i stvoriti uvjete u kojima će razvijati svoje potencijale i steći vještine za samostalno funkcioniranje i snalaženje u školskim obvezama.

Kraći progam engleskog jezika

Cilj programa engleskog jezika je da razvije pozitivan odnos prema učenju engleskog jezika te da ga djeca shvate kao zabavu i potrebu. To će potaknuti vještine razumijevanja i komuniciranja na stranom jeziku te cjelovit razvoj ukupnih potencijala djeteta i napredovanje u svakom aspektu.

Program je usmjeren na njegovanje multikulturalnosti i običaja koji su kroz igru i zabavu djeci ponuđeni njima razumljivih i prihvatljivim sadržajima, koji obuhvaćaju tradicionalne pjesmice, priče i običaje govornog područja. Cilj ranog učenja stranog jezika je da se djetetu kroz spontano učenje osigura razvoj kompetenencije i komunikacije na stranom jeziku. Povećan kognitivni razvoj, pozitivni stavovi o učenju stranog jezika, usvajanje i razvijanje multikulturalnosti također su neki od ciljeva učenja stranog jezika u vrtiću.

Osnovna zadaća programa je poticati interes za komunikaciju na engleskom jeziku te poticanje djetetovog cjelokupnog razvoja uz primjenjivanje medota učenja englekog jezika. Poticati i motivirati dijete na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi engleskog jezika te djetetovu samoaktivnost i interes za postupnim slušanjem, razumijevanjem i usvajanjem engleskog vokabulara te razvijanje osjetljivosti za drugi fonološki sustav i izražavanje na stranom jeziku koji nije materinski. Postupno razvijati kod djeteta vještinu komuniciranja na engleskom kroz igru.

Kraći program engleskog jezika namijenjen je djeci predškolske dobi (od 4. do 7. godine života) koja pohađaju primarni program vrtića. Program engleskog jezika provodi se dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta, odnosno 65 sati godišnje. Aktivnosti s djecom realiziraju se u prostorijama Dječjeg vrtića Škrinjica čiji uvjeti odgovaraju potrebama rada s djecom.

Voditelj programa je odgojiteljica Petra Crnčec Divjak koja ima položen B2 razinu engleskog jezika te stalnim dodatnim stručnim usavršavanjem svoje znanje proširuje i nadograđuje.

Kraći sportski program

Cilj programa je zadovoljiti biotičku potrebu djeteta za kretanjem i igrom. Kretanje je jedna od najbitnijih stavki u održavanju uravnoteženog stanja organizma i razine zdravlja općenito, a posebno u djece predškolske dobi.

U tom se razdoblju oblikuju i u znatnoj mjeri učvršćuju buduća osobna obilježja motorike. Da bi predškolsko dijete usvojilo složenije motoričke strukture, potrebno je da odrasli organiziraju i usmjeravaju djetetovu aktivnost. Prateći cjelovit razvoj djeteta, osnovne zadaće programa su utjecati na pravilan rast i razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kao što su koordinacija, brzina, snaga, statička i dinamička ravnoteža, preciznost, ritam, fleksibilnost, prostorna orijentacija, izdržljivost.

Razvoj motoričkih znanja i vještina u području različitih sportova, poticanje pozitivnog odnosa prema tjelesnom vježbanju, sportu i zdravom načinu života. Poticanje pravilnog rasta i razvoja uvažavajući individualne mogućnosti i potrebe djeteta, razvijati bazične motoričke sposobnosti i svijest djeteta o značenju svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Pozitivno usmjeravati vrijednosni sustav i motivaciju djece, poboljšati zdravstveni status djece te utjecati na eventualne korekcije tjelesnih deformacija.

Kraći sportski program namijenjen je djeci predškolske dobi (od 4. do 7. godine života) koja pohađaju primarni program vrtića. Sportski program provodit će se dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta, odnosno 65 sati godišnje. Aktivnosti s djecom realiziraju se u prostorijama Dječjeg vrtića Škrinjica čiji uvjeti odgovaraju potrebama rada s djecom.

Voditeljica programa je odgojiteljica Jelena Gazdek koja ima diplomu Kineziološkog fakulteta za stručno vođenje i provođenje programa u dječjem vrtiću.